Obchodní podmínky

Podnikatel živnostník Jiří Haman, se sídlem Jiráskova 553, 251 64 Mnichovice, IČO: 75339170 a s provozovnou Vazárna květin Mnichovice, se sídlem Ondřejovská 51, 251 64 Mnichovice (dále jen jako „dodavatel“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese https://www.vazbykvetin.cz/ vydává tyto

 

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Čl. I.
Kontaktní údaje dodavatele

Fakturační údaje:
Ing. Jiří Haman
se sídlem: Jiráskova 553, Mnichovice, PSČ: 251 64
IČO: 75339170
DIČ: CZ8406100505

 

Adresa provozovny: Ondřejovská 51, Mnichovice, PSČ: 251 64
Telefon: (+420) 608 348 111, (+420) 608 166 888, (+420) 608 624 222, (+420) 606 643 777 – mimo běžnou pracovní dobu
E-mailová adresa: info@vazbykvetin.cz
Kontaktní adresa/adresa pro doručování: Vazárna květin Mnichovice, Ondřejovská 51, Mnichovice, PSČ: 251 64

 

 

Čl. I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem jakožto prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou jakožto kupujícím (dále jen jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu, který je umístěn na webové stránce https://www.vazbykvetin.cz/ a jehož provozovatelem je dodavatel  (dále jen jako „e-shop“).
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných mezi dodavatelem jakožto prodávajícím a kupujícími prostřednictvím e-shopu, přičemž jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 3. Objednávkou se rozumí přijetí nabídky dodavatele na uzavření smlouvy kupujícím.
 4. Kupující je oprávněn v objednávce zvolit příjemce, jemuž bude objednané zboží dodavatelem doručeno.
 5. Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba (např. provozovatel obřadní síně), které je dodavatelem zasíláno zboží na určené místo uvedené v objednávce kupujícího.
 6. Dopravcem se rozumí subjekt, který se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá přepravou zásilek.
 7. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 

Čl. II.
Uzavření smlouvy

 1. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 2. Uzavřená smlouva včetně obchodních podmínek je uložena u dodavatele v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.
 3. Smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) si hradí kupující sám, dle podmínek svého operátora (poskytovatele dané služby).
 4. Dodavatel prostřednictvím e-shopu neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.
 5. Vystavené zboží, jež nelze objednat prostřednictvím e-shopu, představuje a slouží pouze jako inspirativní katalog dodavatele (např. svatební kytice). Informace o aktuální nabídce a ceně tohoto zboží dodavatel sdělí kupujícímu na jeho dotaz na telefonním čísle (+ 420) 608 348 111 nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@vazbykvetin.cz. Přičemž v takovém případě je smlouva uzavřena až při osobním jednání mezi kupujícím a dodavatelem, zpravidla v provozovně dodavatele.
 6. Kupující učiní svou objednávku odesláním vyplněného objednávkového formuláře umístěného na webové stránce e-shopu dodavateli.
 7. Objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu obsahuje:
  • identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa)
  • kontaktní údaje kupujícího (e-mailová adresa, telefon)
  • v případě kupujících, kteří jsou podnikateli, taktéž název firmy, identifikační číslo a daňové identifikační číslo
  • případně jiná doručovací adresa, včetně jména a příjmení osoby, jíž má být doručováno
  • druh zboží („produkt“) a jeho množství
  • termín dodání zboží („datum doručení“ či „datum vyzvednutí“, v případě dodávání zboží do obřadní síně rovněž čas obřadu a jméno zesnulého)
  • zvolený způsob dodání a případně místo dodání (adresa kupujícího nebo příjemce či zvolené obřadní síně)
  • zvolený způsob platby
  • případně poznámku k objednávce dobrovolně učiněnou kupujícím.
 8. Zvolené zboží a jeho množství kupující vloží do tzv. Košíku (tj. do přehledu zboží vybraného kupujícím za účelem učinění objednávky) prostřednictvím příslušného tlačítka „Přidat do košíku“ umístěného u vybraného druhu zboží.
 9. Po ukončení výběru zboží z nabídky dodavatele kupující v Košíku zkontroluje svůj výběr zboží (tlačítko „Přejít do košíku“). Kupujícímu je umožněno v Košíku změnit požadované množství vybraného zboží (vepsáním příslušného počtu do kolonky „Množství“) či vybrané zboží z Košíku zcela odstranit (kliknutím na červený křížek v prvním sloupci u jednotlivého zboží). K aktualizaci změněného množství objednávaného zboží slouží tlačítko „Aktualizovat košík“.
 10. Po kontrole vybraného zboží v Košíku kupující pokračuje v učinění své objednávky výběrem způsobu dopravy (doručení) zboží a data doručení (dodání či vyzvednutí) zboží. Kupující v závislosti na vybraném způsobu doručení dále případně vybere „pobočku“ výdejního místa, v níž bude zboží kupujícím vyzvednuto, nebo místo a čas obřadu včetně jména zesnulého.
 11. Po kroku uvedeném v předchozím bodě tohoto odstavce kupující po kliknutí na tlačítko „Přejít do pokladny“ pokračuje ve vyplňování své objednávky uvedením identifikačních a kontaktních („fakturačních“) údajů, a příp. vyplněním doručovací adresy, pokud se tato liší od adresy uvedené ve fakturačních údajích. Poté je kupujícímu umožněno uvést jakékoli své poznámky k objednávce a zkontrolovat celou svou objednávku („Vaše objednávka“). Před odesláním objednávky kupující rovněž zvolí a zkontroluje způsob platby objednávky („platební metodu“) a zaškrtne políčko u textu „Přečetl/a jsem si obchodní podmínky a souhlasím s nimi.“, který obsahuje hypertextový odkaz na znění těchto obchodních podmínek dodavatele, a bez jehož zaškrtnutí nelze smlouvu uzavřít.
 12. V případě zvoleného způsobu platby prostřednictvím platby kartou online nebo platbou v hotovosti je kupujícímu rovněž dána možnost udělit svůj souhlas s vygenerováním elektronické účtenky, a to zaškrtnutím políčka „Souhlasím s vygenerováním elektronické účtenky“. V takovém případě bude kupujícímu zaslána účtenka (daňový doklad) v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.
 13. Pokud kupující při kontrole své objednávky zjistí jakoukoli chybu, vrátí se do příslušné fáze procesu učinění objednávky popsané výše v tomto článku a postup učinění objednávky opakuje, přičemž odstraní zjištěnou chybu.
 14. Vyplněnou a zkontrolovanou objednávku kupující odešle dodavateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.
 15. Kupující je povinen uvádět v objednávce správně a pravdivě všechny údaje.
 16. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží dodavatel považuje za správné. Dodavatel si však vyhrazuje právo ověřit pravost a správnost objednávky telefonicky.
 17. Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká okamžikem doručení řádně vyplněné objednávky učiněné kupujícím dodavateli.
 18. Nebude-li objednávka řádně vyplněna, tedy zejména v ní budou chybět některé požadované údaje, bez jejichž znalosti nemůže dodavatel započít s plněním smlouvy, postupuje dodavatel tak, že vyzve kupujícího k doplnění objednávky tak, aby byly odstraněny její nedostatky. Nebudou-li nedostatky objednávky odstraněny, nepovažuje se souhlas kupujícího s přijetím nabídky dodavatele za úplný, a tedy dostatečný pro uzavření smlouvy.
 19. V případě, že objednávka nebude řádně vyplněna ani doplněna, čímž nedojde k uzavření smlouvy ve smyslu odst. 17 a odst. 18 tohoto článku, a přesto bude kupujícím dodavateli zaplacena, je dodavatel povinen vrátit kupujícímu přijatou platbu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí takové platby.
 20. Dodavatel bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zadanou v objednávce zprávu o potvrzení přijetí objednávky s přehledem učiněné objednávky.
 21. Smlouva je splněna zaplacením ceny ze strany kupujícího a dodáním zboží ze strany dodavatele kupujícímu, resp. příjemci.

 

Čl. III.
Cena a způsob platby objednávky

 1. E-shop obsahuje přehled zboží nabízeného dodavatelem ke koupi prostřednictvím e-shopu, přičemž převážnou většinu nabízeného zboží tvoří zboží podléhající rychlé zkáze.
 2. V e-shopu je rovněž vystaveno zboží, jež nelze objednat prostřednictvím e-shopu, a které představuje a slouží pouze jako inspirativní katalog dodavatele (k tomu blíže viz Článek II. odst. 5 těchto obchodních podmínek).
 3. Nabídka zboží a jeho cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována v e-shopu. Cena objednaného zboží je platná vždy ke dni učinění objednávky kupujícím, pozdější změna ceny v e-shopu nemá vliv na cenu již objednaného zboží. Cena za nabízené zboží se může v průběhu roku lišit. V e-shopu dodavatele jsou vždy uvedeny aktuální ceny.
 4. U každého nabízeného zboží, které lze prostřednictvím e-shopu objednat, je uvedeno označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena včetně DPH. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Informace o zboží a ceně uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
 5. Cena za nabízené zboží včetně DPH je dále uváděna v přehledu zboží vybraného kupujícím za účelem učinění objednávky (v tzv. „Košíku“), přičemž uvedená cena zahrnuje veškeré poplatky stanovené zákonem. Náklady na dodání zboží se však liší podle zvoleného způsobu dopravy.
 6. Přehled celkové ceny za učiněnou objednávku (tj. cena za zboží včetně DPH a zvoleného způsobu dopravy jsou uvedeny a jednotlivě rozepsány ve shrnutí objednávky („Vaše objednávka“), který je posledním krokem před odesláním objednávky.
 7. Platbu za učiněnou objednávku je možno provést následujícími způsoby:
  • převodem na bankovní účet dodavatele č.ú. 2114912592/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; variabilním symbolem platby je číslo učiněné objednávky,
  • v hotovosti při převzetí zboží, přičemž tuto metodu nelze z technických důvodů užít v případě doručení zboží na pohřeb do zvolené obřadní síně,
  • platbou kartou on-line prostřednictvím platební brány GoPay, (https://gopay.com/cs/), akceptovány jsou karty VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
  • v hotovosti prostřednictvím vkladu na bankovní účet dodavatele č.ú. 2114912592/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilním symbolem platby je číslo učiněné objednávky.
 8. Pokud se dodavatel a kupující nedohodnou jinak, je splatnost ceny za objednávku zboží dva (2) pracovní dny od přijetí objednávky dodavatelem, případně datum vyzvednutí zboží v případě, že je jako způsob doručení zvoleno vyzvednutí v provozovně dodavatele, na zvoleném výdejním místě nebo je zboží doručováno na zvolenou adresu a pokud je současně jako způsob platby zvolena platba v hotovosti.
 9. Dodavatel zahájí plnění smlouvy nejdříve dnem, ve kterém došlo k úplnému zaplacení ceny za učiněnou objednávku, ledaže se jedná o případ, kdy je jako způsob doručení zvoleno vyzvednutí v provozovně dodavatele, na zvoleném výdejním místě nebo je zboží doručováno na zvolenou adresu a pokud je současně jako způsob platby zvolena platba v hotovosti.
 10. V případě, že kupující nezaplatí dodavateli cenu za objednávku v den její splatnosti, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 11. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

 

Čl. IV.
Záměna zboží

 1. Vzhled naaranžovaných květin se může odlišovat od obrázků umístěných v e-shopu. K vyřizování objednávek jsou používány především uvedené druhy zboží, popřípadě momentálně dostupné zboží.
 2. Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si dodavatel vyhrazuje právo zaměnit květiny a ozdobný materiál podobnými, popřípadě i příbuznými, druhy obdobné kvality a vzhledu, především však ve stejné hodnotě jako objednané květiny. Tato výhrada se nedotýká kvality zboží, neboť ta je vždy nejvyšší možná.
 3. Dodavatel sděluje kupujícímu, že k záměně zboží dochází velice zřídka, a to zejména v případě objednávek, jejichž dodání má proběhnout ve velice krátké době od objednání.
 4. V případě záměny zboží ve větším měřítku (více jak 25 %) dodavatel bude kupujícího o této změně informovat před dodáním zboží za účelem dohodnutí dalšího postupu.
 5. Pokud nebude možné kupujícího kontaktovat, dodavatel předpokládá, že kupující se záměnou zboží souhlasí.

 

Čl. V.
Způsob dopravy a podmínky dodání

 1. Kupující v objednávce zvolí jeden z následujících způsobů dopravy zboží:
  • doručení na pohřeb do obřadní síně,
  • doručení na zvolenou adresu („doručení domů nebo do firmy“),
  • doručení k vyzvednutí kupujícím či jinou osobou pověřenou kupujícím.
 2. Doručení na pohřeb do obřadní síně je možné pouze v případě, že se obřadní síň nachází na území hl. m. Prahy a blízkého okolí. V případě objednávky znějící na doručení mimo uvedené území, dodavatel takové doručení neprovede a kupující je povinen si objednané zboží vyzvednout v provozovně dodavatele.
 3. Doručení na zvolenou adresu dle objednávky je možné pouze na území hl. m. Prahy a jejího okolí, čímž se rozumí okresy Praha-východ a Praha-západ. V případě objednávky znějící na doručení mimo uvedené území, dodavatel takové doručení neprovede a kupující je povinen si objednané zboží vyzvednout v provozovně dodavatele.
 4. Kupující si může zvolit rovněž vyzvednutí objednaného zboží na následujících výdejních místech:
  • v provozovně dodavatele („prodejna“ či „kamenný obchod“) na adrese Ondřejovská 51, 251 64, Mnichovice, a to v otevírací době, jež je umístěna na webové stránce dodavatele (https://www.vazbykvetin.cz/),
  • v provozovně obchodního partnera dodavatele („výdejní místo“) – Pohřební služby PEGAS CZ s.r.o., IČ: 25631845, v otevírací době, jež je umístěna na webové stránce http://www.pohrebpegas.cz/objednavkove-kancelare, a to na jedné z těchto adres:
   1. Kateřinská 1521/13, Praha 2
   2. Kubelíkova 21, Praha 3
   3. U Vinohradské nemocnice 2, Praha 3
   4. V Úvalu 18, Praha 5
   5. Bělohorská 165, Praha 6
   6. Veletržní 46, Praha 7
   7. Lodžská 401, Praha 8
   8. Budínova 6, Praha 8
   9. Oblouková 16, Praha 10
   10. Pražská 16, Mníšek pod Brdy.
 5. Doručování do obřadní síně a na zvolenou adresu dle objednávky provádí dodavatel či dopravce zvolený dodavatelem.
 6. Doručování do obřadní síně a na zvolenou adresu probíhá v den, který byl v objednávce zvolen jako datum doručení, a to v následující přepravní lhůtě:
  • Pondělí až pátek v době od 8:00 do 18:00 (nejčastěji však v dopoledních hodinách) na zvolenou adresu.
  • V případě doručení do obřadní síně v provozní době této obřadní síně.
 7. Den, který bude v objednávce zvolen jako datum doručení, může být nejdříve den, který následuje jeden den po dni, ve kterém byla objednávka učiněna. V případě, že za den doručení bude zvolen den následující po dni, ve kterém byla objednávka učiněna, nebo den následující dva dny po dni, ve kterém byla objednávka učiněna, považuje se taková objednávka za objednávku Expresní.
 8. V případě Expresní objednávky kontaktuje dodavatel kupujícího s informací, zda je schopen takovou Expresní objednávku dodat. V případě, že dodavatel informuje kupujícího, že Expresní objednávku není schopen dodat, hledí se na ujednání stran tak, jako by kupní smlouva nebyla uzavřena, trvá-li kupující na dodání zboží jako Expresní objednávky.
 9. Zboží bude dodáno v kupujícím zvolený den, a to v čase stanoveném dodavatelem nebo přepravcem zboží. Dodavatel nebo přepravce zboží je oprávněn sdělit kupujícímu čas dodání zboží nejméně jednu hodinu před plánovaným doručením.
 10. V čase stanoveném pro dodání zboží je kupující povinen být přítomen v místě doručení zboží, které v objednávce uvedl, případně musí zajistit přítomnost příjemce.
 11. Kupující či příjemce přebírá zboží oproti svému podpisu.
 12. Není-li kupující či příjemce přítomen, dodavatel či dopravce je oprávněn vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na zvolené adrese dle objednávky. To neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno kupujícímu či příjemci do vlastních rukou, v takovém případě je kupující či zmocněný příjemce povinen se dopravci prokázat patřičným způsobem.
 13. V případě, že je zboží doručováno do obřadní síně, kde za jeho převzetí odpovídá příjemce, kterým je např. recepční či jiný zaměstnanec obřadní síně nebo osoba k tomu určená (dále jen jako „zaměstnanec obřadní síně“), je přijetí zásilky stvrzeno podpisem zaměstnance obřadní síně či razítkem obřadní síně předávajícímu dopravci (kurýrní službě či řidiči) při odevzdání zboží. Následně je na zaměstnanci obřadní síně, jak o převzatém zboží či předání informuje své spoluzaměstnance a doručí je na určené místo. Dodavatel neodpovídá za jakékoliv komplikace spojené s nedoručením, zpožděním či změnou kvality doručovaného zboží, které nastane v obřadní síni, do níž bylo zboží doručeno. Povinnost dodavatele doručit zboží kupujícímu je splněna doručením zboží na adresu obřadní síně učiněnou v objednávce. Dodavatel konstatuje, že není seznámen s interními předpisy obřadních síní, do kterých je možné objednané zboží doručovat, což kupující bere na vědomí a nepovažuje tuto skutečnost za překážku uzavření smlouvy.
 14. V případě, že zboží není možné doručit v důsledku překážky na straně kupujícího či příjemce (např. v objednávce chybně uvedená dodací adresa, kupující nebo příjemce nebyl na místě doručení zastižen v přepravní lhůtě v datu doručení dle objednávky apod.) a dopravce je nucen zboží doručit zpět dodavateli, kupující nese náklady na doručení zboží zpět dodavateli.
 15. V případě neúspěšného pokusu o doručení objednaného zboží kupujícímu či příjemci dodavatel kontaktuje kupujícího, upozorní ho na tuto skutečnost a domluví se na dalším postupu. Pakliže se dodavateli nepodaří kontaktovat kupujícího do 24 hodin od neúspěšného pokusu o doručení objednaného zboží, dodavatel je oprávněn toto zboží znehodnotit.
 16. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu v důsledku zdržení či zrušení objednávky v případě, že kupující v objednávce poskytl dodavateli nepravdivé či neúplné informace, např. o adrese obřadní síně, termínu dodání apod., ani za to, že kupující či příjemce nebyli z jakéhokoliv důvodu na straně kupujícího či příjemce v přepravní lhůtě zastiženi na místě doručení určeném v objednávce a v čase určeném dodavatelem nebo přepravcem zboží po zahájení dopravy dodavatelem.
 17. Dodavatel nenese odpovědnost za zdržení při dodání zboží, jež bylo způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, např. stávkami, přírodními živly a dalšími událostmi, které dodavatel nemohl jakkoliv ovlivnit.

 

Čl. VI.
Práva z vadného plnění kupujícího, který je spotřebitelem

 

 1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na takového kupujícího, který se při uzavírání smlouvy nachází v pozici spotřebitele, tj. jedná se o fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 2. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že dodávané zboží je ve shodě se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou a těmito obchodními podmínkami se rozumí, že dodané zboží bylo poskytnuto v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, a prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou a obchodními podmínkami požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi dodaných informací očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. Kupující je povinen si koupené zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí od dodavatele (resp. dopravce) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že věc (zboží) při převzetí kupujícím nebyla ve shodě se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, tj. má vady (např. poškozené, polámané květiny, nesprávné množství či druh květin apod.), je kupující povinen oznámit zjištěnou vadu zboží dodavateli, a to buď osobně, písemně nebo na tel. čísle dodavatele uvedeném na internetových stránkách dodavatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co kupující mohl vadu zboží při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 4. V případě doručování objednaného zboží do obřadní síně dodavatel přijímá oznámení kupujícího o zjištěné vadě zboží ve své provozovně na adrese Ondřejovská 51, 251 64 Mnichovice, písemně nebo na tel. čísle dodavatele uvedeném na internetových stránkách dodavatele, přičemž i v takovém případě je kupující povinen oznámit dodavateli zjištěnou vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co kupující mohl vadu zboží při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 5. V případě, že věc (zboží) převzaté kupujícím nebylo ve shodě se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, tj. má vady, má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl nápravu, aby byla věc poskytnuta v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami a věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě a těmto obchodním podmínkám, a to podle požadavku kupujícího a podle povahy vady buď dodáním nové věci bez vad (pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené) či výměnou součásti zboží (pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu takové součásti věci), nebo její opravou (odstraněním vady), přičemž pokud ani jeden z výše uvedených postupů není možný, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. V případě, že by kupující od smlouvy neodstoupil a ani by neuplatnil právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může kupující požadovat po dodavateli přiměřenou slevu z ceny zboží. Přiměřenou slevu z ceny zboží je kupující oprávněn požadovat po dodavateli i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 6. S ohledem na ust. § 2170 občanského zákoníku však právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud a) kupující před převzetím věci (zboží) věděl, že toto zboží má vadu, jedná se tedy o případy takových zjevných vad, které jsou viditelné již při přebírání zboží od dodavatele (resp. dopravce), např. polámané stonky květin, uvadlé květy apod., anebo b) pokud vadu zboží způsobil sám kupující či příjemce (např. z důvodu špatného uchování květin – v mrazu, ve vysoké teplotě, absence vody při skladování či převozu květin, pád květiny, neopatrná manipulace apod.).
 7. Vadou květin není jejich přirozené vadnutí.
 8. Dodavatel upozorňuje kupujícího, na skutečnost, že s ohledem na povahu dodávaného zboží (řezaných květin, kytic a věnců apod., tj. zboží, které podléhá rychlé zkáze), není možné práva z vadného plnění uplatňovat v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, jako je tomu v jiných případech spotřebního zboží, což vyplývá z ust. § 2167 písm. d) ve spojení s ust. § 2165 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je proto oprávněn uplatnit právo z vadného plnění (tj. sdělit dodavateli, jaké si zvolil právo dle odst. 5 tohoto článku) při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jak vyplývá z ust. § 2106 odst. 2 věty první občanského zákoníku. Provedenou volbu uplatněného práva z vadného plnění nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele; to však neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 9. V případě, že by kupující prostřednictvím e-shopu objednal od dodavatele takové spotřební zboží, u nějž z povahy věci nevyplývá, že by právo z vadného plnění nemohlo být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (tj. jiné zboží než rychle se kazící apod.), je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se u takového spotřebního zboží vyskytne, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 10. Práva z vadného plnění zboží kupující uplatňuje u dodavatele na adrese jeho provozovny, a to osobně nebo písemně

 

Čl. VII.
Možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

 1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na takového kupujícího, který se při uzavírání smlouvy nachází v pozici spotřebitele, tj. jedná se o fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 2. Dodavatel tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, a tento kupující svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje, že bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a písm. e) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Květiny nabízené v e-shopu dodavatele, jejichž prodej představuje převážný rámec obchodní činnosti dodavatele, jsou zbožím, které podléhá rychlé zkáze, a tudíž kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej květin.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený výše v odstavci druhém tohoto článku (tj. pokud by kupující prostřednictvím e-shopu uzavřel s dodavatelem kupní smlouvu ohledně jiného zboží než takového, které by podléhalo rychlé zkáze, které by bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo které by bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu), má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít vzor pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek, nejedná se však o povinnost kupujícího.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce třetího tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno neprodleně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to podle povahy věci možné, v původním obalu. Kupující odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující při odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce třetího tohoto článku vrátí dodavatel kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, kterým od kupujícího peněžní prostředky přijal (tj. bezhotovostně na účet určený kupujícím či v hotovosti). Dodavatel může se souhlasem kupujícího vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky i jiným způsobem (pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady).
 6. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.
 7. Kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že pokud zboží kupujícím vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

 

VIII.
Ochrana osobních údajů

 1. Dodavatel při své činnosti zpracovává osobní údaje kupujícího, popř. jiného příjemce objednaného zboží.
 2. Osobní údaje dotčených fyzických osob dodavatel zpracovává v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
 3. Bližší informace o zpracovávaných osobních údajích, zejména o účelu a době jejich zpracování a o právech subjektu údajů, obsahuje dokument „Zásady ochrany osobních údajů“ vydaný dodavatelem, který je dostupný na adrese: https://vazbykvetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

 

Čl. IX.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ust. § 20d zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů si dodavatel dovoluje informovat kupujícího, jenž je spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jeho právu řešit případný spotřebitelský spor vyplývající ze smlouvy mimosoudně, přičemž subjektem pověřeným k řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová stránka: http://www.coi.cz.

 

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

 1. Dodavatel je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách e-shopu. Změny obchodních podmínek nemají vliv na již učiněné objednávky.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouva a právní vztahy z ní vzniklé mezi dodavatelem a kupujícím se řídí českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění.
 4. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu (či eventuálně elektronickou účtenku) vystaví dodavatel kupujícímu po uzavření smlouvy a předá jej osobně kupujícímu, případně jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího (v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu platby).
 7. Tyto obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2018

 

V Mnichovicích dne 28. 2. 2018 

Ing. Jiří Haman

Příloha č. 1 – Vzor odstoupení od smlouvy – pro případy, kdy lze od uzavřené smlouvy odstoupit (tj. nikoliv pro případ uzavřené smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím)

 

Vazárna květin Mnichovice
Ondřejovská 51
251 64 Mnichovice
info@vazbykvetin.cz

 

Jméno a příjmení kupujícího:…………………………………………………………………………………………
Adresa kupujícího:………………………………………………………………………………………………………..
Telefonní číslo kupujícího:……………………………………………………………………………………………..
E-mailová adresa kupujícího:………………………………………………………………………………………….

 

V…………………………., dne…………………………

 

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne …………………………………………. jsem Vám prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na Vašich webových stránkách https://www.vazbykvetin.cz/ odeslal/a svoji objednávku týkající se koupě zboží. Předmětem smlouvy byla koupě zboží……………………………………… (Pozn.: Nutno blíže specifikovat.), které jsem od Vás převzal dne ………………..

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (e-shop), tj. typického prostředku komunikace na dálku, jsem se rozhodl/a využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené smlouvy odstupuji v zákonem stanovené 14 denní lhůtě ode dne převzetí objednaného zboží.

Zboží, které bylo předmětem smlouvy, Vám zašlu zpět v samostatné zásilce nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Zároveň žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………………………………ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………………………………………… / prostřednictvím poštovní poukázky adresované mé osobě do vlastních rukou / v hotovosti ve Vaší provozovně na adrese Ondřejovská 51, Mnichovice, PSČ: 251 64. (Pozn.: Kupující si zvolí požadovaný způsob navrácení peněžních prostředků.)

 

S pozdravem


……………………………………….
(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu (faktury)