Obchodní podmínky

Podnikatel Jiří Haman, se sídlem Jiráskova 553, 251 64 Mnichovice, IČ: 75339170 a s provozovnou Vazárna květin Mnichovice, se sídlem Ondřejovská 51, 251 64 Mnichovice (dále jen jako „dodavatel“) vydává tyto

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Čl. I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi zboží (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem jakožto prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou jakožto kupujícím (dále jen jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu, který je umístěn na webové stránce „https://www.vazbykvetin.cz/“ a jehož provozovatelem  je dodavatel  (dále jen jako „e-shop“).
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných mezi dodavatelem jakožto prodávajícím a kupujícími.
 3. Objednávkou se rozumí přijetí nabídky dodavatele na uzavření smlouvy kupujícím.
 4. Kupující je oprávněn v objednávce zvolit příjemce, jemuž bude objednané zboží dodavatelem doručeno.
 5. Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba (např. provozovatel obřadní síně), které je dodavatelem zasíláno zboží na určené místo uvedené v objednávce kupujícího.
 6. Dopravcem se rozumí subjekt, který se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá přepravou zásilek.

Čl. II.
Uzavření smlouvy

 1. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. (viz § 1826 odst. 1 písm. b) OZ)
 2. Uzavřená smlouva včetně obchodních podmínek je uložena u dodavatele v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná. (viz § 1826 odst. 1 písm. a) OZ)
 3. Smlouva je uzavírána s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) si hradí kupující sám, dle podmínek svého operátora.
 4. Dodavatel prostřednictvím e-shopu neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.
 5. U zboží, jež nelze objednat prostřednictvím e-shopu (např. svatební kytice), je smlouva uzavřena při osobním jednání mezi kupujícím a dodavatelem, zpravidla v provozovně dodavatele.
 6. Kupující učiní svou objednávku odesláním vyplněného objednávkového formuláře umístěného na webové stránce e-shopu dodavateli.
 7. Objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu obsahuje:
  • identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa)
  • kontaktní údaje kupujícího (e-mailová adresa, telefon)
  • druh zboží a jeho množství
  • termín dodání zboží (datum, v případě dodávání zboží do obřadní síně rovněž čas obřadu)
  • zvolený způsob dodání a případně místo dodání (adresa kupujícího nebo příjemce či zvolené obřadní síně)
  • zvolený způsob platby
 8. Zvolené zboží a jeho množství kupující vloží do tzv. Košíku (tj. do přehledu zboží vybraného kupujícím za účelem učinění objednávky) prostřednictvím příslušného tlačítka „Do košíku“ umístěného u vybraného druhu zboží.
 9. Po ukončení výběru zboží z nabídky dodavatele kupující v Košíku zkontroluje svůj výběr zboží. Kupujícímu je umožněno v Košíku změnit požadované množství vybraného zboží či vybrané zboží z Košíku zcela odstranit.
 10. Po kontrole Košíku kupující pokračuje v učinění své objednávky výběrem data doručení (dodání) zboží, způsobu dopravy (doručení) zboží a způsobu platby.
 11. Po kroku uvedeném v předchozím bodě tohoto odstavce kupující pokračuje ve vyplňování své objednávky uvedením kontaktních údajů a příp. vyplněním adresy pro doručení (dodání) zboží. Poté je kupujícímu umožněno ve Shrnutí objednávky svou objednávku zkontrolovat a případně uvést jakékoli své poznámky.
 12. Pokud kupující při kontrole své objednávky zjistí jakoukoli chybu, vrátí se do příslušné fáze procesu učinění objednávky popsané výše v tomto článku a postup učinění objednávky opakuje, přičemž odstraní zjištěnou chybu.
 13. Vyplněnou a zkontrolovanou objednávku kupující odešle dodavateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 14. Kupující je povinen uvádět v objednávce správně a pravdivě všechny údaje.
 15. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží dodavatel považuje za správné. Dodavatel si však vyhrazuje právo ověřit pravost a správnost objednávky telefonicky.
 16. Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká okamžikem doručení řádně vyplněné objednávky učiněné kupujícím dodavateli.
 17. Nebude-li objednávka řádně vyplněna, tedy zejména v ní budou chybět některé požadované údaje, bez jejichž znalosti nemůže dodavatel započít s plněním smlouvy, postupuje dodavatel tak, že vyzve kupujícího k doplnění objednávky tak, aby byly odstraněny její nedostatky. Nebudou-li nedostatky objednávky odstraněny, nepovažuje se souhlas kupujícího s přijetím nabídky dodavatele za úplný, a tedy dostatečný pro uzavření smlouvy.
 18. V případě, že objednávka nebude řádně vyplněna ani doplněna, čímž nedojde k uzavření smlouvy ve smyslu odst. 16 a odst. 17 tohoto článku, a přesto bude kupujícím dodavateli zaplacena, je dodavatel povinen vrátit kupujícímu přijatou platbu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí takové platby.
 19. Dodavatel bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky zašle kupujícímu zprávu o potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího s přehledem učiněné objednávky.
 20. Smlouva je splněna zaplacením ceny ze strany kupujícího a dodáním zboží ze strany dodavatele kupujícímu, resp. příjemci.

Čl. III.
Cena a způsob platby objednávky

 1. E-shop obsahuje přehled zboží nabízeného dodavatelem ke koupi, přičemž většinu nabízeného zboží tvoří zboží podléhající rychlé zkáze. Nabídka zboží a jeho cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována v e-shopu. Cena objednaného zboží je platná vždy ke dni učinění objednávky kupujícím, pozdější změna ceny v e-shopu nemá vliv na cenu již objednaného zboží. Cena za nabízené zboží se může v průběhu roku lišit. V e-shopu dodavatele jsou vždy uvedeny aktuální ceny.
 2. U každého nabízeného zboží je uvedeno označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena včetně DPH.
 3. Cena za nabízené zboží včetně i bez DPH je dále uváděna v přehledu zboží vybraného kupujícím za účelem učinění objednávky (v tzv. „Košíku“), přičemž uvedená cena zahrnuje veškeré poplatky stanovené zákonem. Náklady na dodání zboží se však liší podle zvoleného způsobu dopravy. V ceně nabízeného zboží rovněž není zahrnut manipulační poplatek obřadní síně, pokud je doručení do obřadní síně zvoleno kupujícím jako způsob dopravy doručení zboží.
 4. Přehled celkové ceny za učiněnou objednávku (tj. cena za zboží včetně DPH, zvoleného způsobu dopravy a případného manipulačního poplatku obřadní síně) jsou uvedeny a jednotlivě rozepsány ve shrnutí objednávky, který je posledním krokem před odesláním objednávky.
 5. Platbu za učiněnou objednávku je možno provést následujícími způsoby:
  • převodem na bankovní účet dodavatele č.ú. 2114912592/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • v hotovosti
  • platbou kartou on-line (akceptovány jsou karty (VISA, MasterCard, Maestro)
  • v hotovosti prostřednictvím vkladu na bankovní účet dodavatele č.ú. 2114912592/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 6. Pokud se dodavatel a kupující nedohodnou jinak, je splatnost ceny za objednávku zboží 2 pracovní dny od přijetí objednávky dodavatelem.
 7. Dodavatel zahájí plnění smlouvy nejdříve dnem, ve kterém došlo k úplnému zaplacení ceny za učiněnou objednávku.
 8. V případě, že kupující nezaplatí dodavateli cenu za objednávku v den její splatnosti, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Čl. IV.
Záměna zboží

 1. Vzhled naaranžovaných květin se může odlišovat od obrázků umístěných v e-shopu. K vyřizování objednávek jsou používány především uvedené druhy zboží, popřípadě momentálně dostupné zboží.
 2. Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si dodavatel vyhrazuje právo zaměnit květiny a ozdobný materiál podobnými, popřípadě i příbuznými, druhy obdobné kvality a vzhledu, především však ve stejné hodnotě jako objednané květiny. Tato výhrada se nedotýká kvality zboží, neboť ta je vždy nejvyšší možná.
 3. Dodavatel sděluje, že k záměně zboží dochází velice zřídka, a to zejména v případě objednávek, jejichž dodání má proběhnout ve velice krátké době od objednání.
 4. V případě záměny zboží ve větším měřítku (více jak 25 %) dodavatel bude kupujícího o této změně informovat před dodáním zboží za účelem dohodnutí dalšího postupu.
 5. Pokud nebude možné kupujícího kontaktovat, dodavatel předpokládá, že kupující se záměnou zboží souhlasí.

Čl. V.
Způsob dopravy, podmínky dodání a práva z vadného plnění

 1. Kupující v objednávce zvolí jeden z následujících způsobů dopravy zboží:
  • doručení do obřadní síně,
  • doručení na zvolenou adresu,
  • doručení k vyzvednutí kupujícím.
 2. Doručení do obřadní síně je možné pouze v případě, že se obřadní síň nachází na území hl. m. Prahy a okresů Praha-východ nebo Praha-západ. V případě doručení zboží do obřadní síně je kupujícím placen též manipulační poplatek obřadní síně, který je určován obřadní síní.
 3. Doručení na zvolenou adresu dle objednávky je možné pouze na území hl. m. Prahy a okresů Praha-východ nebo Praha-západ. V případě objednávky znějící na doručení mimo uvedené území, dodavatel takové doručení neprovede a kupující je povinen si objednané zboží vyzvednout v provozovně dodavatele.
 4. Kupující si může objednané zboží vyzvednout na následujících místech:
  • v provozovně dodavatele na adrese Ondřejovská 51, 251 64, Mnichovice, a to v otevírací době, jež je umístěna na webové stránce dodavatele (https://www.vazbykvetin.cz/)
  • v provozovně obchodního partnera dodavatele – Pohřební služby PEGAS CZ s.r.o., IČ: 25631845, a to na adrese Kateřinská 1521/13, Praha 2, v otevírací době, jež je umístěna na webové stránce http://www.pohrebpegas.cz/objednavkove-kancelare.
 5. Doručování do obřadní síně a na zvolenou adresu dle objednávky činí dodavatel či dopravce zvolený dodavatelem.
 6. Doručování do obřadní síně a na zvolenou adresu probíhá v den, který byl v objednávce zvolen jako datum doručení, a to v následující přepravní lhůtě:
  • Pondělí až pátek v době od 8:00 do 18:00 na zvolenou adresu.
  • V případě doručení do obřadní síně v provozní době této obřadní síně.
 7. Den, který bude v objednávce zvolen jako datum doručení, může být nejdříve den, který následuje jeden den po dni, ve kterém byla objednávka učiněna. V případě, že za den doručení bude zvolen den následující po dni, ve kterém byla objednávka učiněna, nebo den následující dva dny po dni, ve kterém byla objednávka učiněna, považuje se taková objednávka za objednávku Expresní.
 8. V případě Expresní objednávky kontaktuje dodavatel kupujícího s informací, zda je schopen takovou Expresní objednávku dodat. V případě, že dodavatel informuje kupujícího, že Expresní objednávku není schopen dodat, hledí se na ujednání stran tak, jako by kupní smlouva nebyla uzavřena, trvá-li kupující na dodání zboží jako Expresní objednávky.
 9. Zboží bude dodáno v kupujícím zvolený den, a to v čase stanoveném dodavatelem nebo přepravcem zboží. Dodavatel nebo přepravce zboží je oprávněn sdělit kupujícímu čas dodání zboží nejméně jednu hodinu před plánovaným doručením.
 10. V čase stanoveném pro dodání zboží je kupující povinen být přítomen v místě doručení zboží, které v objednávce uvedl, případně musí zajistit přítomnost příjemce.
 11. Kupující či příjemce přebírá zboží oproti svému podpisu, čímž zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu.
 12. Není-li kupující či příjemce přítomen, dodavatel či dopravce je oprávněn vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na zvolené adrese dle objednávky. To neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno kupujícímu či příjemci do vlastních rukou, v takovém případě je kupující či zmocněný příjemce povinen se dopravci prokázat patřičným způsobem.
 13. V případě, že je zboží doručováno do obřadní síně, kde za jeho převzetí odpovídá příjemce, kterým je např. recepční či jiný zaměstnanec obřadní síně nebo osoba k tomu určená (dále jen jako „zaměstnanec obřadní síně“), je přijetí zásilky stvrzeno podpisem zaměstnance obřadní síně či razítkem obřadní síně předávajícímu dopravci (kurýrní službě či řidiči) při odevzdání zboží. Následně je na zaměstnanci obřadní síně, jak o převzatém zboží či předání informuje své spoluzaměstnance a doručí je na určené místo. Dodavatel neodpovídá za jakékoliv komplikace spojené s nedoručením, zpožděním či změnou kvality doručovaného zboží, které nastane v obřadní síni, do níž bylo zboží doručeno. Povinnost dodavatele doručit zboží kupujícímu je splněna doručením zboží na adresu obřadní síně učiněnou v objednávce. Dodavatel konstatuje, že není seznámen s interními předpisy obřadních síní, do kterých je možné objednané zboží doručovat, což kupující bere na vědomí a nepovažuje tuto skutečnost za překážku uzavření smlouvy.
 14. V případě, že zboží není možné doručit v důsledku překážky na straně kupujícího či příjemce (např. v objednávce chybně uvedená dodací adresa, kupující nebo příjemce nebyl na místě doručení zastižen v přepravní lhůtě v datu doručení dle objednávky apod.) a dopravce je nucen zboží doručit zpět dodavateli, kupující nese náklady na doručení zboží zpět dodavateli.
 15. V případě neúspěšného pokusu o doručení objednaného zboží kupujícímu či příjemci dodavatel kontaktuje kupujícího, upozorní ho na tuto skutečnost a domluví se na dalším postupu. Pakliže kupujícího nebude možné kontaktovat do 24 hodin od neúspěšného pokusu o doručení objednaného zboží, dodavatel je oprávněn toto zboží znehodnotit.
 16. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu v důsledku zdržení či zrušení objednávky v případě, že kupující v objednávce poskytl dodavateli nepravdivé či neúplné informace, např. o adrese obřadní síně, termínu dodání apod., ani za to, že kupující či příjemce nebyli z jakéhokoliv důvodu na straně kupujícího či příjemce v přepravní lhůtě zastiženi na místě doručení určeném v objednávce a v čase určeném dodavatelem nebo přepravcem zboží po zahájení dopravy dodavatelem.
 17. Dodavatel nenese odpovědnost za zdržení při dodání zboží, jež bylo způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, např. stávkami, přírodními živly a dalšími událostmi, které dodavatel nemohl jakkoliv ovlivnit.
 18. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je kupující před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození dodavateli, a to buď osobně, nebo na tel. čísle dodavatele uvedeném na internetových stránkách dodavatele, a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 19. V případě doručování objednaného zboží do obřadní síně dodavatel přijímá reklamace kupujícího ve své provozovně na adrese Ondřejovská 51, 251 64 Mnichovice nebo na tel. čísle dodavatele uvedeném na internetových stránkách dodavatele, přičemž kupující může reklamaci učinit do 24 hodin od skončení obřadu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 20. V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu (podle povahy vady buď na dodání nové věci bez vad či na výměnu součásti zboží), a není-li to možné, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Právo z vadného plnění však kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že toto zboží má vadu, anebo pokud vadu zboží způsobil kupující či příjemce.

Čl. VI.
Ochrana osobních údajů

 1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 2. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje kupujících a příjemců shromážděné dle těchto obchodních podmínek budou zpracovávány dodavatelem a nebudou žádným způsobem zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s dodáním či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (v rozsahu jméno a příjmení, adresa doručení, příp. telefonní číslo).
 3. Odesláním objednávky kupující dobrovolně uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v Čl. VI. odst. 5 obchodních podmínek, za účelem uvedeným v Čl. VI. odst. 4 obchodních podmínek, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách a v zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 4. Dodavatel zpracovává osobní údaje kupujícího či příjemce za účelem uskutečnění plnění smlouvy uzavřené s kupujícím.
 5. Dodavatel shromažďuje osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu:
  • jméno a příjmení kupujícího,
  • adresa kupujícího, eventuálně rovněž adresa pro doručení, na níž bude kupující přítomen (ulice a číslo popisné/evidenční, obec, PSČ),
  • telefonní číslo kupujícího,
  • e-mailová adresa kupujícího.
 6. Dodavatel shromažďuje osobní údaje příjemce v následujícím rozsahu:
  • jméno a příjmení příjemce,
  • adresa pro doručení, na níž bude příjemce přítomen (ulice a číslo popisné/evidenční, obec, PSČ).
 7. Osobní údaje kupujícího či příjemce budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Osobní údaje kupujícího či příjemce získané prostřednictvím objednávky učiněné kupujícím budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění smlouvy, případně k vyřízení reklamace.
 9. Kupující či příjemce má právo přístupu ke svým osobním údajům.
 10. Kupující či příjemce, který zjistí nebo se domnívá, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího či příjemce nebo v rozporu se zákonem, může požádat dodavatele o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.
 11. Kupující či příjemce má právo na náhradu nemajetkové újmy, která mu vznikla v důsledku zpracování jeho osobních údajů.

Čl. VII.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ust. § 20d zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, kupující, jenž je spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy, přičemž subjektem pověřeným k řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová stránka: http://www.coi.cz.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Dodavatel je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách e-shopu. Změny obchodních podmínek nemají vliv na již učiněné objednávky.
 2. Smlouva a právní vztahy z ní vzniklé mezi dodavatelem a kupujícím se řídí českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.
 3. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.
 4. Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování Vazárna květin Mnichovice, se sídlem Ondřejovská 51, 251 64 Mnichovice, adresa elektronické pošty info@vazbykvetin.cz, telefon (+420) 608 348 111, (+420) 608 166 888, mimo běžnou pracovní dobu rovněž (+420) 606 643 777.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3. 2017.

V Michovicích dne 1.3. 2017.

 

Ing. Jiří Haman